W aktualnym stanie prawnym wynikającym z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – co do zasady, z odbywania 14. dniowej kwarantanny (to nowy wymóg obowiązujący od 1 grudnia 2021 r.) po wjeździe/przylocie do RP przez granice zewnętrzne UE/Schengen. Mogą być zwolnione przede wszystkim te osoby, które przedstawią funkcjonariuszom Straży Granicznej w trakcie odprawy granicznej zaświadczenie:

  • – o pełnym szczepieniu – szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (Pfizer/BioNtech, Moderna, Astrazeneca, J&J) lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego2 i upłynęło co najmniej 14 dni licząc od następnego dnia od wykonania odpowiednio dwóch lub jednej dawki (dot. tylko szczepionki Johnson & Johnson) tego szczepienia;
  • o powrocie do zdrowia  (potwierdzające tzw.„status ozdrowieńca”) dot. to tych osób (bez względu na wiek), które były zakażone wirusem SARS-CoV-2, poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji – nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej i są w posiadaniu dowodów/dokumentów
  • uczniowie i studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci kształcący się w Polsce i naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce
  • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione również określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze, sportowcy etc.) wymienione enumeratywnie w przepisach § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
  • WAŻNA WYJĄTKOWA OPCJA! – Z obowiązku odbycia kwarantanny mogą być zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie drogą lotniczą do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy jednoznacznie potwierdzający odlot samolotem w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

W przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 14. dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu – ale tylko testu PCR! w kierunku SARS-CoV-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy RP w okresie nie wcześniejszym niż 8 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie Państwowy Inspektor Sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Więcej informacji możesz dowiedzieć się na https://www.gov.pl/web/koronawirus