Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców  które ułatwią udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Nowe przepisy to krok w dobrym kierunku, konieczne są dalsze zmiany. – Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju polskiej gospodarki jest rozszerzenie państw z przyspieszoną ścieżką do legalnej pracy o kraje Dalekiego Wschodu. Sytuację mogłyby też poprawić centra wizowe.

Zmiany w przepisach

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii lub Mołdawii będzie można na podstawie jednego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi powierzyć pracę na okres aż 2 lat, a po tym czasie powierzać im pracę na podstawie kolejnych oświadczeń, dzięki czemu nie będzie trzeba wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Szybciej też uzyska się nowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca w przypadku jego awansu lub zmiany warunków pracy. Wydłużeniu o 7 dni ulegnie termin zawiadomienia urzędu pracy o rozpoczęciu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie „oświadczenia”. – Znacznie ułatwi to wykonanie tego obowiązku, który często był trudny do spełnienia. Ogranicza to także ryzyko otrzymania kary grzywny za niepowiadomienie urzędu w terminie.

– Zezwolenia na pracę

Planowane zmiany sprawią, że firmy, które znajdą się w planowanym ministerialnym wykazie, będą mogły liczyć na specjalne traktowanie w urzędach wojewódzkich, polegające na priorytetowym rozpoznawaniu ich wniosków o zezwolenia na pracę oraz wniosków cudzoziemców o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Nie będzie wymagana konieczność uzyskiwania nowego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany nazwy stanowiska cudzoziemca będzie rozwiązaniem przydatnym w szczególności w przypadku awansów stanowiskowych, pod warunkiem zachowania zakresu obowiązków.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca

Jeżeli cudzoziemiec posiada już zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u aktualnego pracodawcy uzyska on możliwość złożenia wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia na pobyt i pracę, wskazując nowego pracodawcę lub zleceniodawcę. Decyzja o zmianie zezwolenia, pozwalająca na podjęcie pracy w nowej firmie, powinna zostać wydana znacznie szybciej niż obecnie trwa uzyskiwanie nowego zezwolenia na pobyt i pracę. Określenia 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy;

Zastąpienia wymogów posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca – wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne – niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;

Wśród przegłosowanych poprawek znalazła się równie ta, wprowadzającą ułatwienie dla pracodawców dotyczące wydłużenia okresu na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca z 1 do 7 dni. Dzięki tej zmianie pracodawcy oraz urzędy będą miały teraz więcej czasu na dopełnienie niezbędnych formalności po zatrudnieniu cudzoziemca.

Procedura wizowa. Proces relokacji do Polski cudzoziemca zamierzającego wykonywać w Polsce pracę może być w niektórych, określonych przez właściwego ministra przypadkach, istotnie skrócony, skracając tym samym czas oczekiwania na przyjazd pracownika do Polski i rozpoczęcie przez niego pracy oraz zmniejszając niebezpieczeństwo rezygnacji kandydata z oferty pracy w związku ze zbyt długim oczekiwaniem na relokację. Skutki regulacji będą jednak zależeć od treści przepisów wykonawczych oraz podporządkowania się konsulatów RP tym przepisom.